Morogoron kylämetsähanke Tansaniassa 2000-2011

Hankkeen taustana ovat Morogoron alueen luonnonympäristöön kohdistuvat paineet, jotka kuluttavat alueen luonnollisia metsävaroja, mahdollistavat eroosion ja heikentävät ihmisten elinolosuhteita.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli pyrkiä kylätasolla toteutettavien metsänkasvatus- ja puunistutusesimerkkien avulla saamaan aikaan kiinnostusta puunkasvatukseen ja metsänviljelyyn tavoitteena ekologisten hyötyjen lisäksi taloudelliset hyödyt kylien pienviljelijöille.

Puutuotannon tavoitteena tuottaa puuta monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin

  • polttopuuksi
  • rakennuspuuksi
  • hedelmäpuut
  • puutavara hiilen polttoon
  • sahatavaraksi

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena oli että pienviljelijät perustivat yksityisiä metsiköitä, joiden hoidosta he ovat vastuussa ja jotka tuottavat heille tuloja. Viljelijöitä koulutettiin tuottamaan taimia, perustamaan ja hoitamaan metsiköitä sekä hyödyntämään niistä saatavaa puutavaraa. Monet taimituottajista ovat naisia sekä joukossa myös nuoria. Suurin osa taimista tuotetaan kylissä, jolloin kuljetusajat ovat lyhyitä. Neuvonnassa hyödynnettiin mm. paikallista teatteriperinnettä.

Puiden kasvu on nopeaa. Kotitarvepuiden kiertoaika on 6-8 vuotta, ja pahimpina uhkina ovat kuivuus, tuli, kasvitaudit ja laiduntavat kotieläimet.

Hankkeen toteutus

Yhteistyökumppanina ja paikallisena toimijana on kansalaisjärjestö MOECO (Morogoro Environmental Cooperation Organisation). MOECO toteutti hankkeen toimenpiteet yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja raportoi tuloksista.

Toivala-säätiö seurasi hankkeen etenemistä vuosittain toteutetuilla arviointi- ja seurantakäynneillä. Lisäksi Toivala-säätiö on lähettänyt vuosittain Morogoroon vapaaehtoistyöntekijän noin kolmeksi kuukaudeksi. Hankkeen aikana MOECO:n toimijat tekivät kaksi opintokäyntiä Suomeen.

Hanketta rahoittivat Suomen ulkoministeriö, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki, Rotaryklubi Kuopio - Veljmies ja Toivala-säätiö.

Hankkeen tulokset

Hanketta toteutettiin viidessä kylässä ja siihen osallistui n. 250 viljelijää. Perustettujen metsiköiden kokonaispinta-ala oli n. 50 hehtaaria. Hankkeen tuloksena viljelijöiden omavaraisuusaste polttopuun suhteen kohentui erittäin merkittävästi. Taimien tuotanto ja niiden myynti antaa kyläläisille lisätulon hankintamahdollisuuksia. Perustetut metsiköt antavat mahdollisuuden lisätä hunajan tuotantoa.

Vierailulla Morogorossa